Viktig information

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD KAN UTGÖRA ETT BROTT.

Detta Memorandum har inte granskats av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemissionen är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap 4 § i lagen om handel med finansiella instrument behöver ett prospekt inte upprättas om det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro. Bolagets erbjudande omfattas inte av lagstiftarens prospektkrav och har därför inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Informationen som finns tillgänglig i denna sektion är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i Ngneic AB (publ) (”Bolaget”) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Inga aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier, eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
I varje medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (var och en benämnd ”Medlemsstat”) (med undantag för Sverige) riktas materialet som du önskar tillgång till endast till kvalificerade investerare i enlighet med Artikel 2(e) Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) (”Kvalificerade Investerare”). I varje Medlemsstat är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Kvalificerade Investerare och personer som inte är Kvalificerade Investerare ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i en Medlemsstat för Kvalificerade Investerare och kommer endast att genomföras med sådana personer. Materialet på denna del av webbplatsen får endast distribueras till, och är endast avsedd för, personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” i enlighet med Artikel 2(e) Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, och som är: (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse (”Ordern”); (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) – (d) i Ordern; eller (iii) andra personer som lagligen kan ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans som ”Relevanta Personer”). I Storbritannien är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Relevanta Personer och personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Elektroniska versioner av materialet på denna sektion av hemsidan görs tillgänglig av Bolaget i god tro och endast för informationsändamål.

Genom att ta del av informationen på denna del av hemsidan intygar jag därför att:

  • Jag är bosatt och befinner mig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och USA eller annan jurisdiktion där utgivning, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräver registrering eller annan åtgärd i enlighet med tillämplig lag;
  • Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget; och
  • Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.