IPO

Bakgrund

Den 28 april 2021 meddelade Ngenic AB (publ) (”Ngenic” eller ”Bolaget”), ett oberoende energiteknikbolag som utvecklar och säljer digitala lösningar för den pågående omställningen av energisystemet, sin avsikt att genomföra en nyemission av högst 1 481 482 aktier till en teckningskurs om 40,50 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen (”Erbjudandet”). Ngenic har erhållit teckningsåtaganden om cirka 45 MSEK, vilket motsvarar 75 procent av Erbjudandet. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 8 juni. Styrelsen i Ngenic har med anledning av Erbjudandet, och inför teckningsperioden som inleds den 6 maj 2021 och avslutas den 21 maj 2021, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

 

Pressmeddelanden

 

Dokument