Användarvillkor – Vattenfall Smart Termostat

1. Introduktion

Ngenic AB, 556817-4790, (”Ngenic”), Kungsgatan 41, 753 21 Uppsala, tillhandahåller en mobilapplikation som gör det möjligt att styra värmesystem på ett mer intelligent sätt (Appen”). I det följande anges de villkor som gäller för Appen (”Villkoren”). Genom att aktivera ett användarkonto hos Ngenic (”Kontot”) och acceptera Villkoren ingår appanvändaren (”Användaren”) och Ngenic – förutsatt av Ngenics godkännande närmare beskrivet i punkten 3.5 nedan – ett avtal (”Avtalet”) som berättigar Användaren att använda Appen.

Genom att Användaren försäkrar att denne läst igenom Villkoren och godkänner dessa accepterar Användaren att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Appen regleras av Villkoren och förbinder sig att följa dessa. Härigenom godkänner Användaren även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Användaren elektroniskt och att Användarens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

Genom att godkänna Villkoren försäkrar Användaren att Användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen.

 

2. Förutsättningar för att använda Appen

För att använda Appen måste Användaren skapa ett Konto. Vid registreringen av detta är Användaren skyldig att ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge Användaren är ansluten till Appen är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras.

Appens funktionalitet och Användarens tillgång till Appen är beroende av tjänster som Användaren erhåller från tredje part. Dessa tredje parter kan komma att debitera Användaren avgifter för att få tillgång till Appen. Användaren är ensamt ansvarig för betalningen av dessa.

 

3. Dataintegritet & säkerhet

Användaren är skyldig att följa Ngenics vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på https://ngenic.se/dataskydd.

Det är Användarens ansvar att tillse att dennes användarnamn, lösenord och ev. övriga inloggningsuppgifter till Appen (”Kontouppgifterna”) förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren.

För fullständiga villkor och information om Ngenics integritetspolicy hänvisas till https://ngenic.se/dataskydd.

 

4. Användarriktlinjer

Ngenic respekterar intellektuellt ägande (IP) och förväntar sig detsamma av Användaren. Detta medför, till exempel, att följande inte är tillåtet: (a) Kopiering eller reproduktion av innehåll i Appen eller annan användning som inte är uttalat tillåtet enligt Villkoren; (b) så kallad ”reverse-engineering”, dekompilering, demontering, modifiering eller liknande på Appen; (c) kringgående av eventuella teknologier som Ngenic använder för att skydda Appen eller information däri; (d) uthyrning eller vidareförsäljning någon del av Appen; (e) manipulering av mätdata; (f) interagera med Appen genom script, mjukvara eller annan automatiserad process utan godkännande av Ngenic; (g) radera, kopiera eller modifiera logotyper eller annat grafiskt material; (h) lämna ut lösenord eller använda annan användares inloggningsuppgifter.

Respektera vänligen Ngenic och andra användare av Appen. Delta ej i aktiviteter relaterat till Appen som (a) är olaglig eller uppmuntrar till illegala handlingar, inkluderat men ej begränsat till upphovsrättsbrott; (b) innefattar skadlig mjukvara så som ”malware”, trojanska hästar eller virus, eller på annat sätt förändrar användares upplevelse av Appen; (c) försvårar eller hindrar driften av Appen, eller utgör försök till att hitta sårbarheter i Appen eller Ngenics och dess underleverantörers infrastruktur som Appen utnyttjar; (d) utgör försök till att bryta igenom Ngenic och dess underleverantörers säkerhetssystem; (e) på något sätt bryter mot Villkoren, som bedöms av Ngenic.

Användaren förväntas följa rekommenderade anvisningar för användandet av Appen som kan komma i form av skriftliga eller digitala bruksanvisningar, FAQ:er, eller annat material från av Ngenic godkänd partner.

 

5. Avtalstid och uppsägning

Ngenic har alltid rätt att spärra Användarens Konto, vägra denne tillgång till Appen och häva Avtalet med omedelbar verkan, om (i) det kommer till Ngenic kännedom eller Ngenic annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Kontot i strid mot Villkoren eller annars mot gällande lag eller föreskrifter, (ii) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens Konto kommer att missbrukas, eller (iii) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

 

6. Överlåtelse

Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Appen eller till sitt Konto till annan utan Ngenics skriftliga godkännande. Ngenic har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Användarens samtycke.

 

7. Licens/Trademark/Copyright

Ngenic upplåter till Användaren en icke-överlåtbar användarlicens till Appen. Användaren har inte rätt att (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Appen; (ii) tillåta tredje part att använda Appen; (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt Villkoren; eller (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Appen, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Appen.

 

8. Övrigt

Ngenic har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ngenic har rätt att göra ändringar i Villkoren så länge detta inte påverkar Användarens relation och avtal med leverantören av Smart Termostat eller dennes leverans av tjänst eller produkt till Användaren. Användaren ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast 14 dagar före ikraftträdandet. Om användare inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Avtalet. Om Användaren inte underrättat Ngenic om att denna inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag då de träder i kraft anses Användaren ha godkänt dem.

Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Dessa villkor gäller från 2018-05-25 och tills vidare.

Användaren är införstådd med ovanstående villkor och godkänner härmed dessa villkor.