Användarvillkor

1. Introduktion

Ngenic AB, 556817-4790, med dotterbolag Ngenic Sverige AB, 556589-5140, Kungsgatan 41, 753 21 Uppsala, (”Ngenic”), tillhandahåller tjänster som gör det möjligt mäta och styra energi-, vatten- och värmeförbrukning på ett mer intelligent sätt (”Tjänsten”). I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten (”Villkoren”). Genom att aktivera ett användarkonto hos Ngenic (”Kontot”) och acceptera Villkoren ingår tjänstanvändaren (”Användaren”) och Ngenic – förutsatt av Ngenics godkännande närmare beskrivet i punkten 3.5 nedan – ett avtal (”Avtalet”) som berättigar Användaren att använda Tjänsten.

Genom att Användaren försäkrar att denne läst igenom Villkoren och godkänner dessa accepterar Användaren att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Tjänsten regleras av Villkoren och förbinder sig att följa dessa. Härigenom godkänner Användaren även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till Användaren elektroniskt och att Användarens elektroniska signatur i avtal och dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

Genom att godkänna Villkoren försäkrar Användaren att Användaren samt att Användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen.

 

2. Tjänsten

Med Tjänsten erhåller Användaren ett nytt verktyg för på enkel väg mäta och styra sin energi-, vatten- och värmeanvändning. I enlighet med Villkoren kommer Ngenic att sträva efter att ge Användaren en effektiv och användbar Tjänst.

Användaren får tillgång till Tjänsten och Kontot via en webbsida (”Webbsidan”) eller annan internetbaserad plattform (mobilapplikation, etc.), som tillhandahålls av Ngenic eller av Ngenic godkänd partner.

Ngenic kan när som helst revidera eller ändra Tjänsten. Ngenic försöker generellt att meddela Användaren om eventuella ändringar med rimligt varsel på Webbsidan och via email på den adress som Användaren angivit. Ngenic förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla säkerheten i sitt system eller för att följa lagar, förordningar och regler.

Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Ngenic garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.

Från tid till annan utför Ngenic underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Ngenic försöker att alltid meddela på förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Användaren är införstådd med detta och accepterar att Ngenic kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Användaren med Tjänsten och begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.

Användarens tillgång till Tjänsten är dessutom beroende av tjänster från tredje part (såsom mobiltelefonitjänster). Ngenic har inget ansvar för sådana tjänsters utförande.

Ngenic ansvarar, med de begränsningar som anges i Villkoren, för att energistyrning och -mätning genom Tjänsten utförs på ett effektivt vis. Ngenic ansvarar inte för (i) andra brister eller felaktigheter i eller vid utförandet av Tjänsten, (ii) att Tjänsten vid varje tidpunkt är tillgänglig, eller (iii) obehörig tillgång till eller användning av Kontouppgifter lagrade på Ngenics servrar.

 

3. Förutsättningar för att använda tjänsten

För att använda Tjänsten måste Användaren skapa ett Konto. Vid registreringen av detta är Användaren skyldig att ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras. Om någon information är felaktig eller ofullständig, har Ngenic rätt att avsluta Kontot och avbryta Användarens tillgång till Tjänsten.

De tekniska krav som Ngenic ställer på Användarens värmesystem och övrig utrustning finns angivet på Webbsidan. Det kan även finnas krav som ännu inte hunnit dokumenterats på Webbsidan, dessa krav kommuniceras då direkt till den presumtive Användaren skriftligt eller muntligt.

Ngenic avgör efter eget gottfinnande huruvida Användaren ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Ngenic beslutat ge Användaren tillgång till Tjänsten är Ngenic bunden av Villkoren.

Tjänstens funktionalitet och Användarens tillgång till Tjänsten är beroende av tjänster som Användaren erhåller från tredje part. Dessa tredje parter kan komma att debitera Användaren avgifter för att få tillgång till Tjänsten. Användaren är ensamt ansvarig för betalningen av dessa.

Tjänstens funktionalitet kräver att Användaren via sitt bredband bereder hårdvaran kontinuerlig tillgång till internet. För att kunna utföra den optimering som Användaren ställer i sina preferenser kan Ngenic vara tvungen att hämta in nödvändig extern information såsom, men inte begränsat till elpris, elnätets effektuttag, väderprognoser. Ngenic har rätt att styra utifrån olika yttre kravställningar, till exempel men inte begränsat till effektreserv, balanskraft för att möjliggöra en effektivare energianvändning och energisystem. Sådan styrning begränsas till att Användarens komfort inte menligt påverkas. Ngenic kan vid enstaka tillfällen utöka styrmöjligheten och skall då informera Användaren om eventuella olägenheter.

 

4. Dataintegritet & säkerhet

Användaren är skyldig att följa Ngenic vid var tid gällande rutiner och säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns på Webbsidan.

Det är Användarens ansvar att tillse att dennes användarnamn, lösenord och ev. övriga inloggningsuppgifter till Tjänsten (”Kontouppgifterna”) förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Användaren. Användaren måste omedelbart antingen meddela Ngenic via email (support@ngenic.se) eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om dessa.

Ngenic har för att möjliggöra effektivare algoritmer och styrningar möjlighet att överlämna anonymiserat mätdata till tredje part.

För fullständiga villkor och information om Ngenics intigritetspolicy hänvisas till https://ngenic.se/dataskydd.

 

5. Användarriktlinjer

För att se till att Tjänsten fungerar bra för alla användare har vi definierat riktlinjer för Användare av Tjänsten.

Ngenic respekterar intellektuellt ägande (IP) och förväntar sig detsamma av dig, Användaren. Detta medför, till exempel, att följande inte är tillåtet: (a) Kopiering eller reproduktion av innehåll i Tjänsten eller annan användning som inte är uttalat tillåtet enligt Villkoren; (b) så kallad ”reverse-engineering”, dekompilering, demontering, modifiering eller liknande på Tjänsten; (c) kringgående av eventuella teknologier som Ngenic använder för att skydda Tjänsten eller information däri; (d) uthyrning eller vidareförsäljning någon del av Tjänsten; (e) manipulering av mätdata (f) interagera med Tjänsten genom script, mjukvara eller annan automatiserad process utan godkännande av Ngenic; (g) radera, kopiera eller modifiera logotyper eller annat grafiskt material (h) lämna ut lösenord eller använda annan användares inloggningsuppgifter.

Respektera vänligen Ngenic och andra användare av Tjänsten. Delta ej i aktiviteter relaterat till Tjänsten som (a) är olaglig eller uppmuntrar till illegala handlingar, inkluderat men ej begränsat till upphovsrättsbrott; (b) innefattar skadlig mjukvara så som ”malware”, trojanska hästar eller virus, eller på annat sätt förändrar användares upplevelse av Tjänsten; (c) försvårar eller hindrar driften av Tjänsten, eller utgör försök till att hitta sårbarheter i Tjänsten eller Ngenics och dess underleverantörers infrastruktur som Tjänsten utnyttjar (d) utgör försök till att bryta igenom Ngenic och dess underleverantörers säkerhetssystem (e) på något sätt bryter mot Villkoren, som bedöms av Ngenic.

Användaren förväntas följa rekommenderade anvisningar för användandet av Tjänsten som kan komma i form av skriftliga eller digitala bruksanvisningar, FAQ:er, eller annat material från Ngenic eller av Ngenic godkänd partner.

Om Användaren vill åberopa fel i Tjänsten måste denne underrätta Ngenic härom inom skälig tid efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt felet genom att via email (support@ngenic.se) kontakta Ngenic. Om Användaren inte gör det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen ska även ange hur felet yttrar sig.

 

6. Ansvarsbegränsning

Ngenic ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada, ökade kostnader, eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten. På grund av den stora komplexiteten och variationen i driftförutsättningar för Tjänsten, kan Ngenic inte garantera en minskad energiförbrukning, sänkt energikostnad, eller på annat sätt ”optimal” energianvändning. Användaren accepterar att hen i den utsträckningen lagen tillåter har det slutgiltiga ansvaret för att vid missnöje eller problem med Tjänsten avsluta sitt Konto.

Ngenic kan särskilt inte ställas till svars i de fall Användaren inte följt uppställda riktlinjer enligt punkt 5.

 

7. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Användaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet och avsluta sitt Konto med omedelbar verkan genom via Webbsidan eller email (support@ngenic.se). Ngenic har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om två månader. Oavsett ovanstående kan avtalstider skilja i de fall Användaren har ett särskilt avtal med av godkänd partner. Det kan också skilja i de fall en särskild uppgörelse gjorts skriftligen mellan Ngenic och Användaren.

Ngenic har alltid rätt att spärra Användarens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och häva Avtalet med omedelbar verkan, om (i) det kommer till Ngenic kännedom eller Ngenic annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Kontot i strid mot Villkoren eller annars mot gällande lag eller föreskrifter, (ii) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens Konto kommer att missbrukas, eller (iii) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

 

8. Överlåtelse

Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten eller till sitt Konto till annan utan Ngenics skriftliga godkännande. Ngenic har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Användarens samtycke.

 

9. Licens/Trademark/Copyright

Ngenic upplåter till Användaren en icke-överlåtbar användarlicens till Tjänsten. Användaren har inte rätt att (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten; (ii) tillåta tredje part att använda Tjänsten; (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt Villkoren; eller (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Tjänsten.

 

10. Övrigt

Skriftliga meddelanden från Ngenic till Användaren avfattas på svenska eller engelska och sänds per email till den adress Användaren angivit. Meddelande som på så sätt har sänts till Användaren ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.

Ngenic har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Villkoren. Användaren ska underrättas om sådana ändringar eller tillägg senast 14 dagar före ikraftträdandet. Om Användaren inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har denne rätt att säga upp Villkoren på sätt som anges i punkten 7. Om Användaren inte underrättat Ngenic om att denne inte godkänner ändringarna eller tilläggen före den dag de träder i kraft, anses Användaren ha godkänt dem.

Ngenic har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Dessa villkor gäller från 2020-03-27 och tills vidare.

Användaren är införstådd med ovanstående villkor och godkänner härmed dessa villkor.